Algemene Voorwaarden

Stichting eX:plain

Download

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van Stichting eX:plain, vastgesteld door het bestuur op 4 december 2018;

Wederpartij:

natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (= consument) en die met Stichting eX:plain een overeenkomst sluit; of onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die met Stichting eX:plain een overeenkomst sluit.

Verwerkingsverantwoordelijke

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Overeenkomst:

het door Stichting eX:plain ten behoeve van de Wederpartij onder andere verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten, het verkopen en/of leveren van zaken en/of het verstrekken van gebruiksrechten op digitale inhoud, digitale diensten, alle eventuele aanvullingen daarop en zoals verder omschreven in een Overeenkomst;

Overeenkomst op afstand:

een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Stichting eX:plain georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, zaken en/of gebruiksrechten op digitale inhoud/digitale diensten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Identiteit van de organisatie

Stichting eX:plain, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41189888, handelend onder de namen:

 • Stichting eX:plain
 • eX:plain
 • Smart Educational Tools
 • Smart Educational Tools by eX:plain
 • Associatie voor Examinering
 • VCA Infra
 • Xquiry
 • Proctoring services
 • iEXA
 • Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO)

Gevestigd te Disketteweg 6, 3821AR Amersfoort, Btw-identificatienummer NL 8048.47.058.B.01.

Artikel 3. Toepasselijkheid en reikwijdte

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting eX:plain en op elke Overeenkomst tussen Wederpartij en Stichting eX:plain.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Stichting eX:plain zijn overeengekomen en gelden alsdan slechts voor een specifiek aanbod of specifieke Overeenkomst.
  a. Onder specifiek aanbod valt in ieder geval examinering. Hierbij prevaleren het examenreglement en de aanmeldvoorwaarden examen van de betreffende examenlijn (zoals gepubliceerd op de website) boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.;
 3. Stichting eX:plain is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht op de aan de Wederpartij meegedeelde datum van inwerkingtreding. Stichting eX:plain zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig melden en/of toesturen aan de Wederpartij. Indien geen datum van inwerkingtreding wordt meegedeeld, wordt de wijziging voor de Wederpartij van kracht zodra zij in kennis is gesteld van de wijziging.
 4. Eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op Overeenkomsten waarbij Stichting eX:plain partij is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten, zaken, digitale inhoud/- diensten om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 2. Het aanbod voor het uitvoeren van Opdrachten wordt door Stichting eX:plain schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht onder verwijzing naar dan wel de elektronische of schriftelijke ter beschikkingstelling van de Algemene Voorwaarden.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  b. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  c. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  e. eventuele aanvullende, (gereglementeerde) voorwaarden, die van toepassing zijn;
  f. de geldingsduur van het aanbod.
 4. Kennelijke vergissingen/fouten in het aanbod binden Stichting eX:plain niet. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en specificaties, mag Stichting eX:plain uitgaan van de juistheid daarvan.
 5. Het aanbod is vrijblijvend. Stichting eX:plain kan het aanbod wijzigen of intrekken zolang het aanbod door Wederpartij nog niet in zijn geheel is aanvaard.

Artikel 5. Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tot het uitvoeren van Opdrachten komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden:
  a. door expliciete aanvaarding (in welk vorm dan ook) van een schriftelijk of elektronisch aanbod door Wederpartij en ontvangst van bericht van aanvaarding door Stichting eX:plain;
  b. of door de gezamenlijke ondertekening van een separate schriftelijke Overeenkomst.
 2. Als de Wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Stichting eX:plain langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod.
 3. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 4. De voorgaande leden 1 en 2 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing bij wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst.
 5. Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van diensten betreft dit een inspanningsverplichting voor Stichting eX:plain, tenzij uitdrukkelijk uit de aard van de Overeenkomst blijkt dat sprake is van een resultaatverplichting.
 6. Nadat een Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen worden de in Artikel 2 en Artikel 4 lid 3 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere voor de Wederpartij beschikbare, toegankelijke en duurzame wijze verstrekt.

Artikel 6. Herroepingsrecht voor Wederpartij (consument)

Bij levering van fysieke producten:

 1. Bij een Overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van zaken, heeft de Wederpartij (consument) een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn (‘bedenktijd’) gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het product door of namens de Wederpartij.
 2. Als sprake is van een duurovereenkomst dan is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 3. De Wederpartij kan met het modelformulier kenbaar maken de Overeenkomst te willen ontbinden.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 5. Indien de Wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst retourneren, conform de door Stichting eX:plain verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Indien de Wederpartij na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij een Overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de levering van diensten kan de Wederpartij (consument) binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 2. De dienst kan tijdens de in lid 7 genoemde bedenktijd alleen beginnen op verzoek van de Wederpartij.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Wederpartij zich richten naar de door Stichting eX:plain bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Verplichtingen van Stichting eX:plain bij herroeping

 1. Stichting eX:plain stuurt na ontvangst van een melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Indien de Wederpartij (consument) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van zaken en/of een evenredig deel van de prijs voor al verleende diensten voor zijn rekening.
 3. Indien de Wederpartij (consument) een bedrag betaald heeft, zal Stichting eX:plain dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat Stichting eX:plain het product reeds terug heeft ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending is overgelegd door de Wederpartij (consument).

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Stichting eX:plain kan het herroepingsrecht van de Wederpartij (consument) uitsluiten voor zaken en diensten zoals hierna omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht en/of aanpassing van de voorwaarden voor herroeping is slechts mogelijk voor zaken:
  a. die door Stichting eX:plain tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij;
  b. zoals digitale inhoud/-diensten waarvoor de Wederpartij een toegangscode heeft ontvangen;
  c. zaken die in combinatie met digitale inhoud/-diensten worden geleverd en waarvoor de Wederpartij een toegangscode heeft ontvangen.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht en/of aanpassing van de voorwaarden voor herroeping is slechts mogelijk voor diensten:
  a. die door Stichting eX:plain tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. waarvoor door of namens Stichting eX:plain aanvullende (al dan niet gereglementeerde) voorwaarden zijn vastgesteld zoals - maar niet beperkt tot – bij de organisatie en afname van examens en andere vormen van beoordeling.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. De in een aanbod, bevestiging en/of Overeenkomst opgegeven termijnen waarbinnen het uitvoeren van Opdrachten dient plaats te vinden, zijn door Stichting eX:plain naar beste weten bepaald en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering raakt Stichting eX:plain niet automatisch/van rechtswege in verzuim.
 2. Een verkeerde of beschadigde levering van zaken wordt onmiddellijk vervangen zonder kosten voor de Wederpartij.

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens

 1. Indien en voorzover Stichting eX:plain aangemerkt kan worden als verwerkingsverantwoordelijke (AVG 2016/679) en Wederpartij ook verwerkingsverantwoordelijke is, dan:

 2. a. zullen Stichting eX:plain en wederpartij alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke op haar rusten, in acht nemen;
  b. vrijwaren Stichting eX:plain en wederpartij elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden die jegens Stichting eX:plain of wederpartij worden ingesteld wegens een aan Stichting eX:plain of wederpartij of door haar ingeschakelde verwerker (een derde) toe te rekenen schending van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.;
  c. zullen partijen de rechten van betrokkene erkennen en elkaar informeren als betrokkene van een recht gebruik maakt. De partij waar het verzoek is ingediend, informeert de betrokkene dat het verzoek is doorgezet en door beide partijen in behandeling wordt genomen.;
 3. Indien Stichting eX:plain aangemerkt kan worden als verwerkingsverantwoordelijke (AVG 2016/679) en Wederpartij is verwerker dan:

 4. a. zal Stichting eX:plain alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke op haar rusten, in acht nemen;
  b. vrijwaart Wederpartij Stichting eX:plain tegen alle aanspraken van derden, waaronder van betrokkene(n) en bevoegde autoriteiten, die jegens Stichting eX:plain worden ingesteld wegens een aan Wederpartij of door haar ingeschakelde sub-verwerker toe te rekenen schending van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, en zal Wederpartij aan Stichting eX:plain alle schade vergoeden die zij als gevolg van voornoemde schending (overtreding) lijdt;
  c. heeft Stichting eX:plain het recht audits en andere (technische) controles uit te voeren bij de Verwerker. De kosten voor deze audits en controles zijn voor rekening van Stichting eX:plain;
  d. wordt een mogelijk datalek door verwerker of betrokkene binnen 24 uur nadat het is geconstateerd, gemeld bij de contactpersoon van Stichting eX:plain via data@explain.nl;
  e. worden beschikbaar gestelde persoonsgegevens op afspraak vernietigd (indien de wettelijke bewaartermijnen dit toelaten) door verwerker en/of ter beschikking gesteld aan Stichting eX:plain;
  f. hoeft de verwerker voor de inzet of wijziging van een sub-verwerker geen toestemming te vragen aan Stichting eX:plain, maar informeert verwerker wel Stichting eX:plain over de inzet van een verwerker of wijziging daarvan. De Verwerker draagt er zorg voor dat de verwerker zich conformeert aan art. 10 lid 1 a t/m e.
 5. Indien Stichting eX:plain verwerker (AVG 2016/679) is en Wederpartij is verwerkingsverantwoordelijke dan

 6. a. zal Stichting eX:plain alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als verwerker op haar rusten, in acht nemen;
  b. vrijwaart verwerkingsverantwoordelijke Stichting eX:plain tegen alle aanspraken van derden, waaronder betrokkene(n) en bevoegde autoriteiten, die jegens Stichting eX:plain worden ingesteld wegens een aan verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker toe te rekenen schending van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, en zal verwerkings-verantwoordelijke aan Stichting eX:plain alle schade vergoeden die Stichting eX:plain als gevolg van voornoemde schending (overtreding) lijdt;
  c. zal Stichting eX:plain in redelijkheid meewerken aan vooraf tijdig gemelde audits en andere technische controles. De kosten voor deze audits en controles zijn voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke;
  d. zal Stichting eX:plain een mogelijk datalek binnen 24 uur nadat het is geconstateerd, melden bij de contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke;
  e. worden beschikbaar gestelde persoonsgegevens op afspraak vernietigd (indien de wettelijke bewaartermijnen dit toelaten) of ter beschikking gesteld aan de verwerkingsverantwoordelijke;
  f. hoeft Stichting eX:plain voor de inzet of wijziging van een verwerker geen toestemming te vragen aan de Verwerkingsverantwoordelijke, maar zal Stichting eX:plain verwerkingsverantwoordelijke op verzoek informeren over de inzet van een verwerker of wijziging.

Artikel 11. Risico, reclame en klachten, overgang van risico

 1. Reclames en bezwaren omtrent de door Stichting eX:plain verrichte diensten, uitgevoerde opdrachten of in het algemeen reclames of bezwaren omtrent de wijze waarop Stichting eX:plain uitvoering geeft aan de Overeenkomst, dienen door de Wederpartij zo spoedig mogelijk na het voordoen van het feit, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het uitvoeren van de Overeenkomst, schriftelijk aan Stichting eX:plain kenbaar te worden gemaakt. Reclames over facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum bij Stichting eX:plain te worden ingediend. Indien de Wederpartij nalaat om een bezwaar c.q. reclame tijdig of op de juiste wijze in te dienen, leidt dit tot verval van alle (vorderings)rechten.
 2. De Wederpartij dient het geleverde (waaronder diensten en goederen) onmiddellijk of zo snel mogelijk na de levering te inspecteren om na te gaan of het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Dit houdt onder meer in inspectie of:
  I. de juiste zaken (waaronder diensten en goederen) zijn geleverd;
  II. de overeengekomen hoeveelheid is geleverd;
  en
  III. het geleverde (waaronder diensten en goederen) voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien dit niet mogelijk is, van voldoende kwaliteit is met het oog op normaal gebruik.
 3. Het risico voor verlies of beschadiging van geleverde zaken gaat over zodra deze zijn afgeleverd aan het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Kiest de Wederpartij zelf voor de vervoerder, dan gaat het risico over zodra Stichting eX:plain de zaak overdraagt aan die vervoerder.

Artikel 12. Betaling

 1. Stichting eX:plain factureert de overeengekomen tarieven en prijzen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de Wederpartij de verschuldigde bedragen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet of niet tijdige betaling is de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vanwege Stichting eX:plain vereist is. Vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag waarop volledige betaling plaatsvindt is de Wederpartij de handelsrente verschuldigd over de openstaande factuurbedragen, tenzij op grond van de wet slechts aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke rente.
 2. Stichting eX:plain is gerechtigd wanneer de Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur, de uitvoering van haar verdere werkzaamheden op te schorten en/of de bestaande Overeenkomst per direct aan te passen, zodanig dat zij zekerheid verkrijgt voor de verdere betalingen door Wederpartij, bijvoorbeeld door vooruitbetaling of contante betaling te verlangen, dan wel garanties te laten verstrekken. Stichting eX:plain is daarbij degene (i) die de keuze maakt welke zekerheid door Wederpartij gegeven dient te worden en (ii) de omvang van de te geven zekerheid bepaalt.
 3. Indien Stichting eX:plain wordt genoodzaakt haar vordering op de Wederpartij ter invordering - al dan niet gerechtelijk - uit handen te geven, is de Wederpartij tevens gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (met een minimum van 15% van de hoofdsom) aan Stichting eX:plain te vergoeden.

Artikel 13. Inschakelen derden

Stichting eX:plain is gerechtigd bij de uitvoering van een Overeenkomst derden te betrekken. Stichting eX:plain blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en de kwaliteit van de werkzaamheden van de ingeschakeld derden.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Zaken die Stichting eX:plain heeft geleverd aan de Wederpartij blijven eigendom van Stichting eX:plain totdat de overeengekomen prijs (indien van toepassing inclusief BTW) en met inbegrip van de kosten van verzekering, verpakking, verzending en vervoer door de Wederpartij alsmede verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten, is voldaan. Tot aan het moment van volledige betaling van de overeengekomen prijs (indien van toepassing inclusief BTW) en de kosten en rente als bedoeld in de voorgaande volzin, is de Wederpartij gehouden daarvoor als een goed huisvader zorg te dragen en deze niet geheel of ten dele op enigerlei wijze te vervreemden of op andere wijze in de macht of het bezit van derden te geven.

Artikel 15. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Indien nakoming van de Overeenkomst door overmacht voor langer dan 30 kalenderdagen of blijvend onmogelijk is geworden, is elk van de partijen gerechtigd schriftelijk de Overeenkomst per direct te ontbinden. Overmacht zal worden uitgelegd conform het bepaalde in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijke ontbinding geeft geen van de partijen recht op enige vorm van schadevergoeding, tenzij de andere partij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijk nakoming niet zou hebben gehad. In dat geval dient het voordeel als schade te worden vergoed.

Bij ontbinding wordt altijd hetgeen reeds tot aan het moment van de ontbinding is gepresteerd (inclusief de tot dan toe gemaakte kosten)tussen partijen alsdan afgerekend, zulks met in inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid voor schade

 1. Stichting eX:plain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid c.q. verplichting tot schadevergoeding, tenzij sprake is van uit opzet of grove schuld van Stichting eX:plain.
 2. Indien enige aansprakelijkheid van Stichting eX:plain voor schade zou ontstaan, dient de Wederpartij (i) Stichting eX:plain onverwijld maar uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade, dan wel het bekend worden met de schade, deugdelijk gemotiveerd schriftelijk op de hoogte te brengen van de schade en de oorzaak daarvan, (ii) Stichting eX:plain waar mogelijk een redelijke termijn te gunnen ter zuivering van een eventuele tekortkoming en(iii) is Stichting eX:plain pas aansprakelijk indien Stichting eX:plain tekort blijft schieten. Bij overschrijding van de voornoemde termijn van 2 maanden na het ontstaan van de schade c.q. het bekend worden met de schade, kan de Wederpartij jegens Stichting eX:plain geen rechten meer doen gelden.
 3. Aansprakelijkheid van Stichting eX:plain is in alle gevallen, en ongeacht de omvang en de vorm van de schade, beperkt tot het door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet uitkeert dan wel geen verzekering is afgesloten, is de aansprakelijkheid van Stichting eX:plain in alle gevallen, en ongeacht de omvang en de vorm van de schade, beperkt tot de netto factuurwaarde (indien van toepassing dus exclusief BTW) als opgenomen in de direct met de aansprakelijkheid en ontstane schade verband houdende offerte of Overeenkomst. Stichting eX:plain is nimmer aansprakelijk voor winstderving, indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit een gebrekkige levering of dienst.
 4. Stichting eX:plain is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de Wederpartij als gevolg van de wijze waarop de Wederpartij hetgeen dat is omschreven in de Opdracht gebruikt of toepast. Ook is Stichting eX:plain nimmer aansprakelijk voor producten en diensten van derden, die Wederpartij van derden afneemt, ook al heeft Stichting eX:plain deze geadviseerd of bemiddeld.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft en behoudt Stichting eX:plain de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot werken die zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst. Uitsluitend indien vastgelegd in de Overeenkomst heeft de Wederpartij het recht om deze werken voor gebruik in de eigen organisatie te verveelvoudigen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verstrekt Stichting eX:plain gebruiksrechten/ licenties uitsluitend aan de Wederpartij. De Wederpartij is niet gerechtigd voornoemde rechten aan derden te geven, tenzij toestemming van Stichting eX:plain uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18. Geheimhouding

Stichting eX:plain en de Wederpartij nemen, ook na beëindiging van de Overeenkomst, geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die zij bij de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar beschikbaar stellen en hebben gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven hetzij redelijkerwijze dient te worden aangenomen. Informatie over de werkwijze en de aanpak van Stichting eX:plain wordt alleen met schriftelijke toestemming van Stichting eX:plain door de Wederpartij ter kennis gebracht van derden.

Artikel 19. Nietigheid

Nietigheid van een deel van een Overeenkomst of van een deel van deze Algemene Voorwaarden brengt geen algehele nietigheid van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden mede. De betreffende bepaling dient te worden uitgelegd en gewijzigd overeenkomstig de redelijke bedoeling van partijen.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op de door Stichting eX:plain met toepassing van deze Algemene Voorwaarden te sluiten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Behoudens gevallen waarin bij of krachtens de Nederlandse wet een andere instantie ter geschillenbeslechting bevoegd is of zal worden, worden geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden- Nederland. De Wederpartij (consument) heeft het recht om binnen een maand aan Stichting eX:plain kenbaar te maken te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21.

Deze Algemene Voorwaarden staan op de website van Stichting eX:plain en worden op verzoek kosteloos toegezonden.